Werkbaarheidscheques

Verbeter werkbaar werk binnen uw organisatie en voorkom ziekte, verzuim en verloop.

Wat is een werkbaarheidscheque?

Goed nieuws! De maatregel rond werkbaarheid werd verlengd en is nu ook toegankelijk voor de social profit sector. Nog tot 31 december 2021 kunnen alle ondernemingen die aan de criteria voldoen maximaal 3 keer beroep doen op deze cheques tot een plafond van € 10.000. Het steunpercentage bedraagt 60%, de onderneming moet dus zelf slechts 40% van de financiering voorzien.

Een werkbaarheidscheque is een maatregel van de Vlaamse Overheid om ondernemingen en organisaties een duwtje in de rug te geven op vlak van werkbaar werk. Slechts 1 op de 2 werknemers ervaart zijn huidige job als werkbaar werk. Dit wordt dus voor veel bedrijven een prioriteit.

Met de werkbaarheidscheque worden ondernemingen en social profit organisaties gestimuleerd om de werkbaarheid van hun jobs in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen.

Ook wordt het plafond van de KMO-portefeuille tijdelijk verhoogd, zodat KMO’s op een laagdrempelige manier werkbaar werk kunnen stimuleren.

Uitbreiding inzetbaarheid werkbaarheidscheque n.a.v. de coronacrisis

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners werd daarom besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen, opdat de initiële doelstelling ‘een versnelling hoger schakelen op vlak van werkbaar werk’ behouden kan blijven in de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona.

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor: 

 1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de Corona-pandemie;
 2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
 3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers. 

Alle werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd worden voor 31 december 2021 komen in aanmerking (behoudens vervroegde afsluiting wegens budgetuitputting bij de overheid) . 

Wat is werkbaar werk?

team spirit werkbaar werk

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft de term ‘werkbaar werk’ een vijftiental jaar geleden geïntroduceerd. Hun definitie luidt als volgt: “Werkbaar werk is werk waarvan je niet overspannen of ziek wordt, dat boeiend en motiverend is, dat voldoende kansen biedt om bij te blijven/leren en voldoende ruimte laat om werk en privéleven te combineren.” Volgens de werkbaarheidsmeting van 2019 ervaart slechts 1 op 2 werknemers zijn werk als werkbaar werk. Dit wil dus zeggen dat de helft van de Vlaamse werknemers geen werkbaar werk heeft, een grote uitdaging dus voor werkgevers! In het PACT2020 hebben de sociale partners en de Vlaamse Regering afgesproken om het aantal werkbare jobs te laten stijgen tot 60% in 2020.

Wat is het belang van werkbaar werk?

Werkbaar werk levert werknemers niet alleen werkplezier op, maar ook leerkansen, motivatie en de stimulans om langer aan het werk te blijven.

Voor werkgevers leveren gemotiveerde werknemers niet alleen meer productiviteit en efficiëntie op, dit heeft ook een positief effect op verzuim, langdurige ziekte en ongewenst verloop.

In tijden van een ‘war for talent’ waarbij beschikbaar talent schaars is op de arbeidsmarkt en vacatures vaak lang open staan is dit dus niet onbelangrijk.

Wat kan je met een werkbaarheidscheque aankopen?

tevredenheidsanalyse werkbaar werk

Met een werkbaarheidscheque kan u volgende zaken aankopen:

 • Een meting om de werkbaarheidsgraad in (een afdeling van) uw onderneming of organisatie in kaart te brengen
 • Begeleiding bij het uitvoeren van zo’n werkbaarheidscan en bij het opmaken van een actieplan hierna om de werkbaarheid  en het psychisch welzijn of competenties van medewerkers te verbeteren
 • Het organiseren nadien van bv. opleiding of coaching die de verbeteringen op dit vlak bewerkstelligen

 

Waar helpt deze begeleiding u bij?

 • In kaart brengen van de werkbaarheidsgraad
 • Opstellen van een werkbaarheidsplan en/of een prioritering van de maatregelen
 • Organisatie van training en coaching die op de gedetecteerde behoeften inspeelt
 • Opvolging van de veranderingen qua werkbaar werk, 

 

U kan ook alleen begeleiding aankopen voor het opstellen van een actieplan, maar dan enkel op voorwaarde dat er maximaal 6 maanden voor het indienen van de aanvraag een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd werd binnen uw onderneming of organisatie.

Het effectief uitvoeren van de gedefinieerde acties kan helaas niet met deze werkbaarheidscheque gefinancierd worden. Maar indien u beschikt over een KMO-portefeuillebudget, kan dit hiervoor wel gebruikt en verhoogd worden met (max.) 5.000 EUR.

Wat is een verhoging van de KMO-portefeuille voor werkbaar werk?

Er is een maximale bijkomende subsidie voorzien van 5.000 EUR. Deze verhoging kan enkel aangevraagd worden in het jaar dat u het plafond van uw KMO-portefeuillebudget al bereikt hebt.

Wie kan een werkbaarheidscheque aankopen?

De werkbaarheidscheque is uitgebreid naar de social profit sector. In 2021 kunnen dus zowel ondernemingen uit de profit sector, als organisaties uit de social profit sector van deze subsidie gebruik maken.

Wat zijn de voorwaarden voor een werkbaarheidscheque?

 1. Uw onderneming dient een aanvaardbare rechtsvorm te hebben. De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en volgende rechtsvorm komen in aanmerking: naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), coöperatieve vennootschap (CVBA of CVOA), vennootschap onder firma (VOF), gewone commanditaire vennootschap, commanditaire vennootschap op aandelen, economisch samenwerkingsverband (ESV), Europese vennootschap (SE), Europese Coöperatieve vennootschap (SCE), Verenigingen zonder Winstoogmerk (VZW)
 2.  
 3. De ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben kunnen niet van deze subsidie gebruik maken: tijdelijke handelsvennootschap, feitelijke vereniging, stille handelsvennootschap, maatschap, overheid.
 1. De vestiging van uw onderneming waar u de werkbaarheidscheque voor aanvraagt, moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn.
 2. Deze vestiging heeft minstens 1 werknemer met een arbeidsovereenkomst in dienst.
 3. De meting of de scan is een bevraging onder werknemers over de verschillende aspecten van werkbaar werk zoals motivatie, stress, evenwicht work-life balans, etc.
 4. De activiteiten worden enkel uitgevoerd door erkende dienstverleners van KMO-portefeuille, zoals The Job Coach Academy.
 5. Uw onderneming engageert zich om op basis van de werkbaarheidsmeting ook een actieplan op te stellen en uit te voeren.
 6. Er is voldaan aan de minimis voorwaarden
 7. Er is een paritaire gedragenheid omtrent de werkbaarheidsanalyse, het actieplan en de uitvoering hiervan. Deze paritaire gedragenheid wordt verkregen door goedkeuring van de ondernemersraad of bij gebrek hieraan de syndicale afvaardiging. In organisaties zonder syndicale afvaardiging moet er een overleg geweest zijn met het personeel. Of uw interne of externe preventie-adviseur verklaart dat er in de afgelopen 5 jaar al minimaal één bevraging rond dit thema gedaan werd.

 

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kan u zich registreren en de subsidie aanvragen. Wij helpen u hier graag mee verder.

Hoe een werkbaarheidscheque of verhoging van KMO-portefeuille aanvragen?

U kan een werkbaarheidscheque of een verhoging van de KMO-portefeuille alleen online aanvragen.

Hebt u nog nooit een subsidieaanvraag voor uw onderneming of organisatie aangevraagd? Dan moet u eerst uw onderneming of organisatie online registreren via volgende link.  

ESF heeft een aantal handige instructievideo’s gemaakt over hoe u deze cheque kan aanvragen. Via deze link kan u deze bekijken.  Ook via The Job Coach kan u een korte handleiding hiervoor bekomen.

 

Stappenplan om werkbaarheidscheque of verhoging KMO-portefeuille aan te vragen

Stap 1: Werk samen met een geregistreerde dienstverlener.

Deze hebt u alvast gevonden met Start to Market-The Job Coach.

 

Stap 2: Vul de subsidieaanvraag in via de online applicatie

De aanvraag dient u in te dienen via de online applicatie. Hierbij duidt u de focus aan, voegt u de erkende dienstverlener (zijnde The Job Coach) toe en geeft u een raming van de kosten die u denkt te maken en de financiering die hier tegenover staat. Voor de raming van de kosten dient u de offerte in die u van ons ontvangne hebt. U dient ook een ‘verklaring op eer van minimis’ toe te voegen bij aanvraag van een werkbaarheidscheque. Dit word-document voor ‘verklaring op eer van minimis’ kan u op de website van Vlaanderen.be downloaden.

 

Stap 3: Uitvoering van de offerte

U werkt samen met uw erkende dienstverlener, The Job Coach, een werkbaarheidsmeting uit en/of maakt een actieplan rond werkbaar werk op.
Na het indienen van de aanvraag hebt u 6 maanden de tijd om deze prestaties te laten uitvoeren. De projectperiode mag maximaal 6 maanden bedragen en deze periode start op het moment dat u de aanvraag indient.

Ontvang een offerte voor uw project

 

Stappenplan om de subsidie te ontvangen

Stap 1: Rapporteer de gemaakte kosten

De facturen dient u ten laatste 2 maanden na de projectperiode in te dienen. De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden, te tellen vanaf de dag dat de aanvraag werd ingediend.

U dient de volgende documenten aan de rapportering toe te voegen:

 • De facturen van de erkende dienstverlener, zijnde Start to Market-The Job Coach
 • ‘Verklaring op eer van Werkbaarheidscheque’ of ‘Verklaring op eer Verhoging KMO-portefeuille’. Deze documenten kan u downloaden op de website Vlaanderen.be
 • Indien u een verhoging van KMO-portefeuille aanvraagt, dan dient u ook het bewijs toe te voegen dat u het plafond van uw kmo-portefeuille al bereikt hebt.

 

Stap 2: Uitbetaling

U ontvangt de subsidie op uw rekening uiterlijk 1 maand na indiening van de online rapportering.

 

Wenst u meer info over onze trajecten te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.