Outplacement voor 45+

Outplacementbegeleiding is verplicht voor 45+ers die aan enkele voorwaarden voldoen. Lees alle praktische info en het verloop van de outplacementbegeleiding.

Outplacementbegeleiding voor 45-plussers

Wanneer de werkgever een medewerker ontslaat die 45 jaar of ouder is, kan het aanbieden van outplacement verplicht zijn. Outplacement houdt in dat de ontslagen werknemer door een specialist wordt begeleid tijdens zijn/haar zoektocht naar een nieuw job. Dit kan gaan van persoonlijke begeleiding tot coaching bij het zoeken naar werk, sollicitatietraining, administratieve begeleiding, etc.

Specifieke regeling voor 45+ers

Specifieke regeling voor 45+ers

Wanneer is outplacement voor 45+ers verplicht?

Outplacement is verplicht voor iedere werknemer die 45 jaar of ouder is op de dag van zijn/haar ontslag en die aan de volgende voorwaarden voldoet:

De werknemer

  • werkte in de privésector,
  • werd niet ontslagen omwille van een dringende reden,
  • heeft een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of een daarmee overeenstemmende verbrekingsvergoeding,
  • heeft minstens 1 jaar ononderbroken gewerkt bij de werkgever op het ogenblik van het ontslag.

Wanneer de ontslagen werknemer aan deze voorwaarden voldoet, is de werkgever dus verplicht om een aanbod van outplacementbegeleiding te doen. De werknemer is dan verplicht om de outplacement te aanvaarden. Doet hij/zij dit niet, dan heeft dit een invloed op zijn/haar werkloosheidsuitkering.

Hoe verloopt outplacement voor 45+ers?

Spontaan aanbod van outplacement

De werkgever moet spontaan outplacementbegeleiding aanbieden via een aangetekende brief. De ontslagen werknemer moet hier dus niet om vragen. Dit aanbod vindt plaats tussen de kennisgeving van de opzeggingstermijn en 15 dagen nadat de opzeggingstermijn of arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Als de werkgever deze verplichting niet naleeft, is de ontslagen werknemer verplicht om outplacement aan te vragen. De werkgever wordt in dat geval in gebreke gesteld.

 

Aanvaarding of weigering van het outplacementaanbod

De ontslagen werknemer is verplicht om de outplacementbegeleiding te aanvaarden en uit te voeren wanneer hij/zij voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Wanneer hij/zij dit aanbod weigert, heeft dit een invloed op zijn/haar werkloosheidsuitkering.

Werknemers die niet aan deze voorwaarden voldoen en een outplacementaanbod van hun werkgever krijgen, kunnen kiezen om het aanbod te aanvaarden of te weigeren.

 

Uitvoering van outplacementbegeleiding

De ontslagen werknemer heeft recht op 60 uren outplacementbegeleiding, met een maximumduur van 12 maanden. De outplacement verloopt in drie fasen:

  • Minstens 20 uren begeleiding tijdens de eerste 2 maanden.
  • Minstens 20 uren begeleiding tijdens de 4 daaropvolgende maanden, indien hij/zij tijdens de eerste twee maanden nog geen nieuw werk heeft gevonden of als zelfstandige is opgestart.
  • De overige uren (max. 20 uur) begeleiding vinden 6 maanden nadien plaats, indien de werknemer nog geen nieuw werk heeft gevonden of als zelfstandige is opgestart.

Wanneer de werknemer nieuw werk heeft gevonden of als zelfstandige is begonnen en hij wenst te stoppen met de outplacementbegeleiding, moet hij/zij de werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als de werkgever niet wordt verwittigd, wordt de outplacementbegeleiding automatisch voortgezet (met een maximumperiode van 12 maanden).

 

Hervatting van de outplacementbegeleiding

De outplacementbegeleiding kan hervat worden wanneer de ontslagen medewerker zijn nieuw werk binnen de drie maanden verliest. Deze begeleiding (her)start tijdens de fase waarin de outplacementbegeleiding werd onderbroken en eindigt 12 maanden na aanvang van de begeleiding.

De hervatting is niet mogelijk voor werknemers die een zelfstandige activiteit hadden opgestart en beslist hebben om deze te stoppen.

Download onze infobrochure voor meer info

In onze infobrochure kan u meer gedetailleerde info over onze standaard trajecten vinden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een offerte op maat.

Wenst u meer info over dit traject te ontvangen?

Vul dan onderstaand contactformulier in en we contacteren u binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.